Idősek otthona

Bentlakásos intézmény

 

Az intézményi ellátás indoklása: ha az életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultat állapotának és helyzetének megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

A szakosított ellátási formákat igénybe vevő személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, valamint a részükre biztosított gondozási, terápiás, valamint ápolási, illetve egyéb szolgáltatások tartalmáról - gondozási tervet kell készíteni.

Az idősek otthonában életvitel szerűen töltik a napjaikat az idős emberek. Ellátásuk során, valamennyi szükségletük kielégítésre kerül, miközben biztosítjuk számukra a 24 órás felügyeletet, szakképzett, szakmailag felkészült gondozónők csoportjával.

Az Idősek Otthona két telephelyen működik, melyek tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthetők, és épületen belül akadálymentes közlekedés biztosított.

 

Nyíregyháza Pacsirta utca 29-35.sz. alatti telephely

7 kétágyas, 7 háromágyas és 2 négyágyas lakószobában, 43 főnek tudunk kényelmes elhelyezést biztosítani.

A szociális helyiségek - fürdőszoba,mellékhelyiség – a folyosón található.

Három társalgó áll az idősek rendelkezésére, amelyek ebédlő funkciót is betöltenek.

 

Az Oros, Rozsnyai u. 8/A alatti telephely

5 db négyágyas szoba, hozzá tartozó vizesblokkal, 20 fő elhelyezését biztosítja. A társalgó egyben ebédlő.

 

A lakhatásra, étkezésre és szabadidő eltöltésére alkalmas helyiségeken kívül, mindkét telephelyen biztosított külön orvosi szoba, betegszoba nővérszoba és nővéröltöző.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ saját konyhával és mosodával rendelkezik, melyek biztosítják mindkét telephelyen az idősek szükségleteinek kielégítését.

Az ellátottak részére átlagban, napi ötszöri étkezést biztosítunk.

Naponta reggeli, tízórai, frissen készült 2-3 fogásos ebéd, uzsonna, vacsora, mely legalább heti két alkalommal frissen készült meleg étkezésből ál. Az étkezések az életkori sajátosságoknak, az egészséges táplálkozás követelményeinek, az egészségi állapotnak és a szociális étkeztetés szabályainak megfelelően, előre egy hónapra, szakember által elkészített étlap szerint készül. Orvos javaslatára többszöri étkezés, illetve diétás étkezés is biztosított.

Az étkeztetés, egyéni tálalási rend szerint történik. Az Idősek Otthonában, kiegészítő tevékenységként az Intézményen belüli szakápolási tevékenység biztosított. A munkatársaink 24 órás váltott műszakban látják el az ápoló – gondozói feladatokat. Lakóinkat - a fekvő betegszállítás kivételével - kísérő személyzettel, intézményi gépkocsival szállítjuk szakorvosi ellenőrzésekre.

Ellátási terület:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Munkatársaink

Képzett szakemberek, szakápolók, ápolók és gondozók végzik a mindennapi ápolási gondozási feladatokat. A dolgozók meghatározott munkarendben, a vonatkozó jogszabályok és protokollok, a szakma szabályai végzik munkájukat. Nagy hangsúlyt fektetnek a Szociális Munka Etikai Kódexe útmutatásainak betartására.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

Kérelem benyújtása

Kérelmet csak az ellátási területen élő idősektől tudunk elfogadni

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselő írásbeli vagy szóbeli kérelmére történik.

Az elhelyezést kérőket várólistára kerülnek. A felvételi előjegyzéstől az intézetbe való bekerülésig a várakozási idő átlagosan tíz hónap. Az elhelyezésre várakozók száma nagy.

Előgondozás

A kérelem beadása után előgondozást kell végezni, amellyel egyidőben elkészül a gondozási szükséglet vizsgálat is. Jogszabályban meghatározott szempontok alapján Igazolás készül arról, hogy az adott személynek naponta hány óra a gondozási szükséglete. Bentlakásos intézményi elhelyezés napi négy órát meghaladó gondozási szükséglet fennállása esetén biztosítható.

Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő:

  • havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát- gondozást nyújtó intézményi elhelyezés esetén (szükség esetén dönt a soron kívüli elhelyezésről).
  • ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik és a térítési díj megfizetését más személy nem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke, a jövedelemhányad- illetve a más által vállalt személyi térítési díj- és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére a gyermek kötelezhető

Beköltözés

Az ellátás igénybevétel megkezdése előtt az intézményvezető írásban megállapodást köt az ellátottal.

Igény esetén segítünk a beköltözésben. Intézményi autóval és kísérővel biztosítani tudjuk az elhelyezkedést.          

Nagyobb berendezési tárgyak elhelyezésére nincs lehetőség, kisebb személyes tárgyakat, több váltás ruhaneműt tud behozni a beköltöző ellátott.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ idősek otthonába, nincs egyszeri belépési díj.

 Az intézményben biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a fenntartó határozza meg a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013.  (II.15.) önkormányzati rendeletében. A rendelet irányadó a személyi térítési díj megállapításánál.

A személyi térítési díj tartalmazza a teljes ellátás költségét, a pelenka és a különleges gyógyszerek költségeinek kivételével.

 Az intézmény alap gyógyszerkészletet biztosít az ellátottak számára.

Heti rendszerességgel jár gyógytornász, masszőr és mentálhigiénikus az intézmény telephelyeire.

Az ellátottak igénybe vehetnek fodrász és pedikűrös szolgáltatást is.

Naponta egyéni és csoportos foglalkozásokat tartunk a lakóink részére. Fontos a szakembereinek számára, , hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb elfoglaltságot.

A foglakoztatás formái: aktivitást segítő fizikai tevékenységek, szellemi szórakoztató és kulturális tevékenységek, kreatív manuális foglalkozások. 

Arra törekszünk, hogy színes programokkal, rendezvényekkel, ünnepi alkalmakkal, megemlékezésekkel, köszöntésekkel szebbé tegyük a lakók mindennapjait.

Fontos, hogy lakóink megtalálják és gyakorolhassák a hitéletet. Valamennyi felekezettel kapcsolatot tart intézményünk. Az egyházak képviselői rendszeresen látogatják az időseket.

Demens ellátás

Intézményünkben kilenc fő középsúlyos demens ellátására van lehetőségünk, integráltan a nem demens ellátottakkal, külön demens részleg nincs kialakítva.

Az ellátás során fő célkitűzéseink

  • megőrizni az ellátottak emberi méltóságát
  • egyenletes, mindennapi igényeket kielégítő bánásmód biztosítása, melytől az biztonságban érezheti magát az ellátott, a jó közérzet biztosítása
  • folyamatosan ismétlődő aktív tevékenységek, foglalkozások biztosítása, mely kitölti napjaik nagy részét.